Nikolay solovyeva
Nikolay Solovyev
U.S Army, Specialist, 102nd Airborne
served in Afghanistan from 03/06 thru 03/07
Son of Yelena Solovyeva
ESS1 at Suncoast Region