Pwogram èd Nitrisyon Siplemantè Florida Akòz Katastwòf (Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program, D‑SNAP)

Ou dwe siyen anrejistreman w nan an liy pouw fè yon entèvyou pou benefis dezas (D-SNAP). Wap konnen aplikasyon w nan siyen an liy lè ou wè Anrejistreman Konfime epi lòt enfòmasyon sou telefòn entèvyou ak sit local yo.
Si ou fe yon telefòn antrevi ou pa bezwen vizite yon sit. Yap voye Kat -D-SNAP ou a pa lapòs nan lespas 4-6 jou
Pwogram sa a pa pou moun ki se kliyan èd manje nan moman an.