Pwogram Food For Florida

Kouman pou Aplike

Pou ranpi kondisyon pou pwogram Food For Florida , ou dwe:
  • Ou pa dwe ap resevwa benefis aktyèlman nan pwogram regilye èd manje a (Food Assistance)
  • Ou dwe ap viv oswa travay nan zòn ki gen dezas la nan moman dezas la te pase a
  • Pou moun ak fanmi yo kalifye fòk yo te gen pèt ki gen rapò ak dezas la, tankou domaj nan kay yo oubyen pèt kay ki jenere lajan, pèt manje, rediksyon oubyen pèt lajan travay, oubyen gen lòt depans ki gen rapò ak dezas la.
  • Enfòmasyon Reprezantan ki gen Otorizasyon
  • Kondisyon Jeneral pou Elijiblite
Kouman pou Aplike:
  1. Konplete enskripsyon davans pou Food For Florida a an linn lèw klike sou lenk ki di "Aplike an linn kounye a" anba a


    Epi

  2. Vizite yon sit Food For Florida nan zòn ou an. Ou ka tckeke dat, lè ak lokasyon lè ou vizite sit paj lokasyon yo. Sèlman moun ki responsab fanmi an ki dwe vini pou antrevi pou ka diminye longè liy yo ak tan pou tann nan.

  3. Aprè Food For Florida aplikasyon w nan pwosès, benefis pou Septanm ap disponib nan 72 èd tan, epi benefis pou Oktòb ap disponib nan 5-7 jou pita.