ACCESS Florida Food, Medical Assistance and Cash

Pwogram Food For Florida

Benefit Information Banner
Pwogram Food for Florida ofri asistans manje pou moun ak fanmi ki
afekte nan dènye katastwòf sa a (yo):
Pou ranpi kondisyon pou pwogram Food For Florida , ou dwe:
Kouman pou Aplike:
  • Ale nan yon sant Food For Florida ki nan zòn ou. Ou kapab tcheke sant ki pi pre ou yo, dat ak lè ki disponib yo. Pou fè sa, klike sou lyen "Site Locations" (Adrès Sant) nan Meni Navigasyon ki agòch sa a, oswa
  • Ranpli anrejistreman Food for Florida anliy. Pou fè sa, klike sou lyen ki anba la a. Lè ou fini anrejistreman ou, w ap gen obligasyon pou ale nan sit wèb Food For Florida pou fè pwosesis aplikasyon an, men w ap tann mwens tan si ou fè anrejistreman an anvan ou rive.
Pou enskri
Enfòmasyon sou Transfè Elektwonik Benefis (EBT)
  • Depliyan ki gen Lòt Enfòmasyon sou EBT (Pa genyen okenn enfòmasyon disponib koulye ya.)