ACCESS Florida Food, Medical Assistance and Cash

Pwogram Food For Florida

Food for Florida Banner that is a changing image of disasters in Florida, first is a satelite view of Florida during Hurricane Charlie, second is a truck in water, the third is of citizens at relief center, the fourth is a man standing in rubble from a destroyed house.
Enfòmasyon pou Moun k ap Resevwa Asistans Manje, Lajan Kach oswa Medicaid pou Kounye a

Ranplasman Benefis nan Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP)

Kay k ap resevwa benefis asistans manje kapab resevwa yon ranplasman benefis yo, pou valè manje yo achte avèk benefis yo a, si yon malè ki fèt nan kay la oswa yon katastwòf te detwi manje yo. Pami egzanp malè ki fèt nan kay oswa katastwòf, kapab genyen dife nan kay, pàn kouran elektrik nan yon katye akòz yon tanpèt pandan plis pase kat (4) èdtan, inondasyon, oswa siklòn. Kantite benefis ranplasman pou benefis yo pa kapab pi plis pase kantite benefis asistans manje a kay la t ap resevwa pou mwa katastwòf la. Pou kalifye pou ranplasman sa yo, kay la fèt pou rapòte pèt manje ki fèt la nan 10 jou ki vini apre pèt la, epitou kay la fèt pou bay Depatman an yon deklarasyon siyen ki montre valè manje ki detwi a. Depatman an fèt pou genyen prèv ki endike te genyen yon katastwòf.

Depatman an fèt pou mande apwobasyon federal espesyal pou kite kay la mande pou ranplasman yo pou plis pase dis (10) jou, oswa pou li bay ranplasman pou gwo gwoup kay. Anjeneral, Depatman an mande apwobasyon federal a lè genyen yon gwo katastwòf ki fèt tankou yon inondasyon oswa yon siklòn.

Kay yo Kapab Resevwa Benefis Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè yo (SNAP) Byen Bonè

Nòmalman, benefis asistans manje disponib sou kat EBT moun k ap viv nan kay yo pandan premye 28 jou mwa a, selon nimewo dosye a. Sa ede boutik yo jere fason anpil moun ap achte manje chak jou epitou boutik yo ap konnen ki kantite manje pou yo mete disponib. Akòz katastwòf, Depatman an kapab pèmèt tout kay k ap resevwa benefis asistans manje resevwa tout benefis yo alafwa anvan benefis yo vin disponib nòmalman.

Kantite Maksimòm Benefis

Akòz katastwòf la, Depatman an kapab ogmante benefis asistans manje a pou kay k ap resevwa benefis regilye asistans manje, nan kantite maksimòm benefis yo pou kantite moun k ap viv nan kay la. Sa ap pèmèt moun k ap viv nan kay la ki nan pwogram regilye ak pwogram pou katastwòf jwenn menm kantite benefis asistans manje pandan mwa katastwòf la.

Pa Gen Règ pou Aplikasyon Sipò Timoun (CSE) oswa pou Pwogram Travay

Manje, TANF (Asistans Lajan Kach pou yon ti tan), oswa Medicaid, kapab pa bezwen kolabore avèk Aplikasyon Sipò Timoun (CSE) oswa yo kapab pa bezwen patisipe nan pwogram travay pou yo kapab kalifye. Depatman an kapab mete reta sou egzijans sa yo nan zòn kote genyen katastwòf la oswa toupatou nan eta a. Sa ap ede yo jwenn sèvis nan kay kote genyen pwoblèm transpò oswa fèmti biwo.

Sipoze yon moun te resevwa Asistans Piblik (Asistans Manje, Asistans Lajan Kach oswa Medicaid) nan Eta Florid epi moun sa a pa ta dwe resevwa asistans lan?

Èske ou panse yon moun te resevwa Asistans Piblik (Asistans Manje, Asistans Lajan Kach oswa Medicaid) nan Eta Florid epi moun sa a pa ta dwe resevwa asistans lan?